Disclaimer

Nederlands


RDD PowerRadio is een volledig particulier initiatief en heeft in zijn geheel geen zakelijke belangen en doeleinden.

RDD PowerRadio draait via het radioplatform en onder volledige Licentie en de nadrukkelijke voorwaarden van RADIONOMY SA. en Conform haar eigen Terms & Use en de Algemene Voorwaarden stelt Radionomy zich aansprakelijk voor alle kosten inclusief auteursrechten en naburige rechten, RDD PowerRadio accepteert hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onder verwijzing naar de [Overeenkomst] zoals overeengekomen met Radionomy en RDD PowerRadio.
RDD PowerRadio verklaart hierbij dat al zijn content op de servers van Radionomy volledig legaal en met 100% (schriftelijke) toestemming van de betreffende uitgevers is geplaatst en uitsluitend wordt aangewend ter promotie hiervan.

Alle content, door RDD PowerRadio gebruikt en geplaatst op de RDD PowerRadio website, te noemen: foto's, video's, logo's, links naar andere websites, en alle andere content is volledig legaal en met volledige toestemming van de betreffende uitgevers.
Deze contenten worden dan ook uitsluitend gebruikt ter promotie, zoals overeengekomen met de betreffende uitgevers en worden daarbij uitsluitend door RDD PowerRadio gebruikt voor eigen gebruik. RDD PowerRadio stelt zich dan ook geheel niet aansprakelijk voor verspreiding en/of illegaal kopieren door derden.

Deze Website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van RDD PowerRadio.
DinxperFM is op geen enkele wijze betrokken bij de activiteiten van RDD PowerRadio en kan in zijn geheel niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud op deze pagina.


English


RRDD PowerRadio is an entirely private initiative and has no business interests and purposes in its entirety.

RDD PowerRadio runs on the radio platform and under full License and the express terms of RADIONOMY SA. and In accordance with its own Terms & Use and General Conditions Radionomy be liable for all costs, including copyright and related rights, RDD PowerRadio accept here whatsoever no liability for referring to the [Agreement] agreed by Radionomy and RDD PowerRadio.
RDD PowerRadio certify that all it's content on the servers Radionomy completely legal and 100% (written) permission of the publisher is inserted and will be used solely to promote this.

All content used by RDD PowerRadio and posted to mention the RDD PowerRadio website: pictures, videos, logos, links to other websites, and all other content is completely legal and with full permission of the publishers.
This contention ingredients are being used exclusively for the promotion, as agreed with the publishers and are being used exclusively by RDD PowerRadio for personal use. RDD PowerRadio therefore takes no responsibility for distribution and / or illegal copying by third parties.

This website is the sole responsibility of RDD PowerRadio.
DinxperFM here is in no way involved in the activities of RDD PowerRadio and can not be held liable for the content of this page.